အရောင်နှင့်အနံ့အမျိုးမျိုး

Ladagascan Vanilla Pod 5pcs

Ks42,550

မုန့်လုပ်ကုန်ကြမ်းနှင့်စားသောက်ကုန်

Bedolf Caramel Biscuit 152g

Ks9,250

မုန့်လုပ်ကုန်ကြမ်းနှင့်စားသောက်ကုန်

Orison Pizza Crust 390g

Ks6,350

မုန့်လုပ်ကုန်ကြမ်းနှင့်စားသောက်ကုန်

Orison Puff and Pie Pastry Dough 700g

Ks4,150

မုန့်လုပ်ကုန်ကြမ်းနှင့်စားသောက်ကုန်

Orison Pizza Base Dough 480g

Ks6,050

အအေး + အပူ ဖျော်ရာတွင် သုံးသော ကုန်ကြမ်းနှင့်ပါကင်များ

SH Strawberry Powder 500g

Ks7,500

အအေး + အပူ ဖျော်ရာတွင် သုံးသော ကုန်ကြမ်းနှင့်ပါကင်များ

SH Purple Sweet Potato 500g

Ks6,500

အအေး + အပူ ဖျော်ရာတွင် သုံးသော ကုန်ကြမ်းနှင့်ပါကင်များ

SH Pumpkin Powder 500g

Ks6,500

အအေး + အပူ ဖျော်ရာတွင် သုံးသော ကုန်ကြမ်းနှင့်ပါကင်များ

SH Carrot Powder 500g

Ks6,500

မုန့်လုပ်ကုန်ကြမ်းနှင့်စားသောက်ကုန်

You-Yee Charcoal Powder 200g

Ks10,850

မုန့်လုပ်ကုန်ကြမ်းနှင့်စားသောက်ကုန်

Golden Coin Corn Starch 1kg

Ks4,950

မုန့်လုပ်ကုန်ကြမ်းနှင့်စားသောက်ကုန်

SD Frozen Egg Tart Shell 16pcs.

Ks5,850